ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟ, ΕΠΙ 190 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Δρ Αποστολόπουλος Απόστολος , Ειδικός Παθολόγος

Την τριετία 1993 - 95 έγινε βελονισμός για την διακοπή του καπνίσματος σε 190 καπνιστές που προσήλθαν σε ιατρείο βελονισμού ζητώντας την θεραπευτική βοήθεια του βελονισμού για την επιτυχή διακοπή του καπνίσματος.

Αφορούσε 104 άνδρες (54.7%) και 86 γυναίκες (45.3%), από 19 έως 73 ετών. Η ηλικία ήταν ( Χ+ SD ) 40 + 10.8 έτη και η ηλικία έναρξης 19.6 + 4.4 έτη ενώ τα τσιγάρα ανά ημέρα ήταν 35.7 + 15.6 και τα πακετοέτη 29.8 + 18.8. Εφαρμόστηκε πρωτόκολλο βελονοθεραπείας 11 - 15 σημείων σωματο- και ωτοβελονισμού σε 3 - 5 συνεδρίες 20λεπτης διάρκειας ανά 2η - 3η ημέρα. Υπήρξε ενημερωτικό φυλλάδιο για το κάπνισμα, ψυχολογική υποστήριξη και οδηγίες υγιεινότερου τρόπου ζωής.

Υπήρξε αναγνώριση θεραπευτικής βοήθειας στο 75.8% των συμμετεχόντων, ήταν δε έλλειψη έντονης στέρησης (απεξάρτηση) στο 72.9% και συμπτωματολογία απέχθειας (αλλοίωση γεύσης - όσφρησης, τάση εμέτου, κ.α.), στο 53.6%. Διέκοψαν το κάπνισμα τουλάχιστον για 1 μήνα 130 άτομα (68.4%), 76 άνδρες (73.1%) και 54 γυναίκες (62.8%). Υπήρξε παρακολούθηση της επανέναρξης του καπνίσματος επί 1 έτος. Ξανάρχισαν να καπνίζουν 61 άτομα (46.9%), 47 εντός του πρώτου τριμήνου και 14 αργότερα. Η παρατεταμένη - άνω του τριμήνου διακοπή του καπνίσματος αφορούσε 83 άτομα (43.7%), 48 άνδρες (46.2%) και 35 γυναίκες (40.7%).

Συμπεράσματα: Ο Βελονισμός είναι αποτελεσματικός στην διακοπή του καπνίσματος αυτών που ζητούν την θεραπευτική του βοήθεια. Η επιτευχθείσα με το ανωτέρω πρωτόκολλο αρχική και παρατεταμένη - άνω του τριμήνου διακοπή είναι από τις πιο υψηλές στην διεθνή βιβλιογραφία σε σχέση με άλλα πρωτόκολλα βελονισμού και σε σχέση με άλλες ειδικές μεθόδους ιατρικών παρεμβάσεων για την διακοπή του καπνίσματος.


Ανακοινώθηκε στο 7ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Βελονισμού, Αθήνα, 10ος 1995