ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ JING LUO

Zαχαριάδης Χρήστος , Αναισθησιολόγος

Μορφογένεση των Jing Luo

Οι πρώτοι που είχαν την αίσθηση, θα λέγαμε, ότι υπάρχουν σχέσεις, ανάμεσα στην Παραδοσιακή Ανατολική Ιατρική και την εμβρυογένεση ήσαν ο Choain και το ζεύγος Martiny. Δεν εκφράσανε όμως παρά μόνο κάποιες αναλογίες και συνδέσεις και δεν αναφέρουν τίποτε για τον κινητήριο ρόλο των Jing Luo.

Αντίθετα ο Bossy, υποστηρίζοντας τις σχέσεις σημείου-νευρικού συστήματος, γράφει: "Από εμβρυολογική σκοπιά, πολύ λίγα πράγματα θα πρέπει να συγκρατήσουμε".

Ερευνώντας όμως και προπαθώντας να ερμηνεύσουμε τους συμβολισμούς των παραδοσιακών, αρχίζουμε να βλέπουμε κάποιο φώς, ότι δηλ. ο οργανισμός δημιουργεί την κίνηση της ενέργειας στους Jing Luo και ότο εμβριολογικά το βελονιστικό σημείο είναι ο τόπος βλάστησης της κυτταρικής διαφοροποίησης. H ανάπτυξη δηλ. των Jing Luo είναι η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης του εμβρύου, ο σκελετός γύρω από τον οποίο διαφοροποιείται ο οργανισμός.

Με βάση τα παραδοσιακά κείμενα και την ταξινόμησή τους, προσπαθούμε να καθορίσουμε την πορεία της ανάπτυξης των Jing Luo.

1ο Στάδιο: Οι πρωτογενείς Μεσημβρινοί Du Mai και Renn Mai.
* Ο Du Mai προκαλεί την διαφοροποίηση του έξω και του μέσου βλαστικού δέρματος.
* Ο Renn Mai προκαλεί την διαφοροποίηση του έσω βλαστικού δέρματος

Η δράση του Du Mai στο έξω (Ν.Σ.) και στο μέσο (καρδιά-νεφροί) μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τις σχέσεις, τις οποίες η Ανατολική Ιατρική αναγνωρίζει ανάμεσα στον εγκέφαλο και τον άξονα Shaoyin
To Nei King έχει δύο αφορισμούς:
"Η Καρδιά κυβερνά το Πνεύμα" και
"Οι Νεφροί επικοινωνούν με τον Εγκέφαλο και τον Νωτιαίο Μυελό"

2ο Στάδιο: Εμφάνιση του San Jiao (Τριπλού Μεταβολιστή)
Στην ένωση του Du Mai και του Renn Mai αναπτύσσεται ένας τρίτος μεσημβρινός, ο San Jiao, που επιδρά στο μέσο και στο έσω βλαστικό δέρμα, ώστε να αρχίσει η οργανογένεση. Η ανάπτυξη του San Jiao γίνεται από τον κεφαλικό προς τον ουραίο πόλο, με προοδευτική εμφάνιση των τριών τμημάτων του.
* Ο άνω μεταβολιστής δημιουργεί τους μεσημβρινούς Καρδιάς και Πνευμόνων (Tseou Shaoyin και Tseou Taeyin), που με τη σειρά τους πυροδοτούν την οργανογένεση της καρδιάς και των πνευμόνων.
* Ο μέσος μεταβολιστής προκαλεί τη διαφοροποίηση του αρχέγονου εντέρου
* Ο κάτω μεταβολιστής προκαλεί τη διαφοροποίηση των νεφρών και επινεφριδίων.

Η ανάλυση της κεφαλο-ουραίας ανάπτυξης του San Jiao επιτρέπει την κατανόηση κάποιων στοιχείων της Κινέζικης παραδοσιακής ιατρικής.

1. Όλοι οι μεσημβρινοί ξεκινούν από κάποια αφετηρία, που βρίσκεται στο κεφαλικό πόλο και αναφέρεται στο So Ouenn: "Οι 12 μεσημβρινοί συγκεντρώνονται στα μάτια και μπαίνουν στον εγκέφαλο, πριν να κατακτήσουν τον τράχηλο, από όπου κατανέμονται στις διάφορες περιοχές του σώματος". Αντιλαμβανόμαστε έτσι την ιδιαίτερη σπουδαιότητα του σ. 20 Du Mai (Baihui=Εκατό ενώσεις), σημείου εκκίνησης της ανάπτυξης των Jing Luo.

2. Με τον ίδιο τρόπο, αυτό επιτρέπει να ερμηνεύσουμε τη σπουδαιότητα των κεφαλικών σωματοτοπιών (ωτο-, ρίνο-, κράνιο-, προσωποβελονισμό, γλωσσο- και ιριδοσκοπία κλπ.), αλλά και τις σωματοτοπικές προβολές του Κ.Ν.Σ. Το κεφαλικό άκρο, από όπου αρχίζει η ανάπτυξη των μεσημβρινών, είναι ο τόπος προβολής ολοκλήρου του σώματος. Κάτω από τη δράση του Du Mai, το έξω βλαστικό δέρμα σχηματίζει το νωτιαίο σωλήνα και τη νευρική χορδή. Και ο μεν νωτιαίος σωλήνας δίνει το Κ.Ν.Σ., ενώ η νευρική χορδή τις άλλες σωματοτοπίες της Κινέζικης παραδοσιακής ιατρικής.

3. H ανάπτυξη από τον κεφαλικό προς τον ουραίο πόλο επιτρέπει την κατανόηση της πρώιμης οργανογένεσης της καρδιάς (2η εβδομάδα) και της όψιμης των νεφρών (3η εβδομάδα).

4. Η εμβρυολογική γειτονία Du Mai και καρδιάς ισχυροποιεί τις σχέσεις Καρδιά-Εγκέφαλος, όπως τις είχαν φανταστεί οι Αρχαίοι.

5. Με τις σχέσεις Du Mai-Renn Mai-San Jiao γίνονται αντιληπτές οι προσθιοπίσθιες συνδέσεις των σπλάχνων και οργάνων, μέσω των σημείων Shu της ράχης και Mu.

6. H προοδευτική εμφάνιση των μεσημβρινών της Καρδιάς, των Πνευμόνων, του Σπλήνα, του Ήπατος και των Νεφρών επιτρέπει κάποια προσέγγιση στη σύνθετη θεωρία των 5 Κινήσεων και, ιδιαίτερα, στους νόμους της υπερ- και αντι- αναστολής, όταν μιά από τις 5 Κινήσεις βρίσκεται σε πληρότητα.
"Η Κίνηση που βρίσκεται σε μεγάλη πληρότητα αναστέλλει την Κίνηση, που είναι πιο αδύνατη από αυτήν". (So Ouenn)
H έναρξη της δραστηριότητας των Jing Luo της Καρδιάς δραστηριοποιεί τους Jing Luo των Πνευμόνων κ.ο.κ. και το σύστημα αυτορρυθμίζεται με την εμφάνιση των νεφρών.

Το 2ο αυτό στάδιο της μορφογένεσης των Jing Luo ακολουθείται από την αντίληψη ενός "Κεντρικού Jing Luo", μεταξύ του ραχιαίου Du Mai και του κοιλιακού Ren Mai, από το οποίο ξεκινούν οι Πρωτεύοντες Μεσημβρινοί.

Η παράδοση αναγνωρίζει ένα σύστημα Jing Luo, το οποίο αντιστοιχεί στο "Κεντρικό" αυτό αγγείο, εφόσον αναγνωρίζει:
* Συνδέσεις μεταξύ των οργάνων και σπλάχνων, αφ' ενός και του κεφαλικού ακρου, αφ' ετέρου.
* Συνδέσεις με την Καρδιά- αρχικό στάδιο ανάπτυξης
Αυτές οι συνδέσεις είναι οι Διακεκριμένοι Μεσημβρινοί
Οι Διακεκριμένοι Μεσημβρινοί είναι αυτοί που παίζουν στον οργανισμό το ρόλο αυτού του Κεντρικού Αγγείου, αυτό δηλ. από το οποίο ξεκινούν οι Πρωτεύοντες Μεσημβρινοί, ενώ οι Jing Luo του Περικαρδίου και του Τριπλού Μεταβολιστή δεν είναι παρά οι απώτερες εκφράσεις των δύο εμβρυολογικών σχηματισμών: του Άνω και του Μέσου Μεταβολιστών.

3ο Στάδιο: Μεσημβρινοί Πρωτεύοντες, Παράδοξοι και Τενοντομυϊκοί
* Πρωτεύοντες Μεσημβρινοί:: Αυτοί αναπτύσσονται από τους Διακεκριμένους. Η οργανογένεση ενός οργάνου ή σπλάχνου είναι αποτέλεσμα της δράσης του Διακεκριμένου και του Πρωτεύοντι.
* Παράδοξοι Μεσημβρινοί:: Η ανάπτυξη των Παραδόξων γίνεται με το σχηματισμό των Νεφρών
* Τενοντομυϊκοί Μεσημβρινοί:: Αναπτύσσονται από τα σημεία Ging των Πρωτευόντων Μεσημβρινών, από όπου ξεκινούν.

Λειτουργική Διαφοροποίηση των Jing Luo

Οι Jing Luo προκαλούν τη μορφογένεση των οργάνων και σπλάχνων και προσδίνουν στον ώριμο οργανισμο λειτουργίες διαφορων ρυθμίσεων.

Ο Cantoni, στην περιγραφή της κυτταρικής διαίρεσης, χρησιμοποιεί τον όρο "μεσημβρινοί", για να περιγράψει τις συνδετικές ίνες στο αχρωμοσωμικό πηνίο της μίτωσης. "Το γονιμοποιημένο κύτταρο εμφανίζεται σαν δίπολο. Η διάταξη των χρωμοσωμάτων γίνεται κατά μήκος των δυναμικών γραμμών ΄υφίσταται διπλασιασμό- προοίμιο της κυτταρικής διαίρεσης. Μετά το διαχωρισμό τους, τα χρωμοσώματα πορεύονται προς τους αντίστοιχους πόλους, χαράζοντας αυτούς τους μεσημβρινούς". Κάθε χρωμόσωμα ενώνεται με το ομόλογό του. με μία συνδετική ίνα. Υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ του χρωμοσώματος και της ίνας αυτής, ώστε η ίνα είναι η αντανάκλαση της λειτουργικής δραστηριότητας του χρωμοσώματος, τη στιγμή της μείωσης.

Κατά τον ίδιο τρόπο, οι Jing Luo είναι η μορφολογική και λειτουργική αντανάκλαση των χρωμοσωμάτων και της δραστηριότητάς τους, η αρχική πορεία για τη διέλευση από τον γονότυπο στο φαινότυπο. Αυτή η σκέψη οδηγεί στην παρακάτω ανάλυση:
Από τη μιά υπάρχουν στον άνθρωπο 44 ομόλογα σωματικά και 2 ετερόλογα φυλετικά χρωμοσώματα
Από την άλλη υπάρχουν στον άνθρωπο 44 μεσημβρινοί:
12 Πρωτεύοντες
12 Διακεκριμένοι
12 Τενοντομυϊκοί
8 Παράδοξοι
(Σημ. Τα αγγεία Luo είναι συνδετικές επεκτάσεις των Πρωτευόντων Μεσημβρινών).

Το γενετικό υλικό παρουσιάζεται, στους οργανισμούς, με τη μορφή ιδιατέρων ενοτήτων, σταθερών ποσοτικά και μορφολογικά. Η λειτουργική δραστηριότητα αυτών των ενοτήτων, δηλ. η γενετική πληροφόρηση εκδηλώνεται μέσω των ενοτήτων, τις οποίες αναφέρει η παράδοση, οι οποίες είναι επίσης σταθερές ποσοτικά και μορφολογικά και δεν είναι άλλες από τους Jing Luo.

Κάθε Jing Luo λοιπόν είναι η μορφολογική και λειτουργική έκφραση κάθε ομόλογου σωματικού χρωμοσώματος. Τα 44 ομόλογα σωματικά χρωμοσώματα σχηματίζουν 22 ζεύγη και σε κάθε ζεύγος, ένα χρωμόσωμα έχει πατρική (Yang) και ένα μητρική (Yin) προέλευση. Κάθε ζεύγος αντιστοιχεί σε δύο μεσημβρινούς Ιδού η έννοια των συζευγμένων μεσημβρινών της Παραδοσιακής Ιατρικής

Σε κάθε γαμέτη (σπερματοζωάριο ή ωάριο) υπάρχει, εκτός από τα 22 σωματικά, ένα ετερόλογο φυλετικό χρωμόσωμα, το οποίο έχει την έννοια του Tinh, της Παραδοσιακής Ιατρικής

ΟΙ 23 ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΑΜΕΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ JING LUO


1) Du Mai - Renn Mai
2) Dai Mai - Zhomg Mai
3) Yangqiao - Yinqiao
4) Yangwei - Yinwei
5) Δ. Μ. ΟΚ - Δ. Μ. Ν
6) Δ. Μ. ΧΚ - Δ. Μ. Η
7) Δ. Μ. Σ - Δ. Μ. Σπ
8) Δ. Μ. ΛΕ - Δ. Μ Κ
9) Δ. Μ. ΤΘ - Δ. Μ. Περ
10) Δ. Μ. ΠΕ - Δ. Μ. Π
11) Π. Μ. ΟΚ - Π. Μ. Ν
12) Π. Μ. ΧΚ - Π. Μ. Η
13) Π. Μ. Σ - Π. Μ. Σπ
14) Π. Μ. ΛΕ - Π. Μ Κ
15) Π. Μ. ΤΘ - Π. Μ. Περ
16) Π. Μ. ΠΕ - Π. Μ. Π
17) ΤΜ Μ. ΟΚ - ΤΜ. Μ. Ν
18) ΤΜ Μ. ΧΚ - ΤΜ Μ. Η
19) ΤΜ Μ. Σ - ΤΜ. Μ. Σπ
20) ΤΜ Μ. ΛΕ - ΤΜ Μ Κ
21) ΤΜ Μ. ΤΘ - ΤΜ Μ. Περ
22) ΤΜ Μ. ΠΕ - ΤΜ Μ. Π
23) Χ ή Υ Tinh

H τελική δομή των Jing Luo θεωρούνται σαν η μεμβρανώδης επέκταση του κυττάρου. Η αρχική πορεία της γενετικής πληροφόρησης γίνεται από αυτή τη μεμβράνη. Μεταξύ κάθε ζεύγους χρωμοσωμάτων και των διαφόρων μεμβρανωδών τομέων εγκαθίσταται μιά άμεση σχέση.

Η χρωμοσωμική δραστηριότητα στις διάφορες μεμβρανώδεις "θέσεις" δεν είναι ταυτόχρονη, αλλά γίνεται διαδοχικά:
* Πρώτα δραστηριοποιούνται τα "χρωμοσώματα" Du Mai και Renn Μai
* Ακολουθούν τα "χρωμοσώματα" των διακεκριμένων μεσημβρινών
* Και τελικά τα "χρωμοσώματα" των πρωτευόντων, των παραδόξων και των τενοντομυϊκών μεσημβρινών

Τα Φυλετικά Χρωμοσώματα

Τα χρωμοσώματα αυτά εκφράζονται από το τμήμα εκείνο της μεμβράνης του Δ.Μ. Νεφρού, το οποίο βρίσκεται στη σύναψη νε το αρχικό κύτταρο.

Ο τομέας αυτός της μεμβράνης δραστηριοποιείται βραδύτερα, και ο Δ.Μ. Νεφρού αναπτύσσεται αργότερα. Η φυλετικη διαφοροποίηση γίνεται τον 2ο μήνα της κύησης.

Το σημείο Mingmen (4 Du Mai) της Κινέζικης Παραδοσιακής Ιατρικής είναι αυτό το οποίο προκαλεί το σχηματισμό των διαμέσων κυττάρων στον όρχι ή των κυττάρων των ωοθυλακίων. Η "ετεροσωμική" άποψη για τα φυλετικά χρωμοσώματα έχει την αντιστοιχία της στην Κινέζικη Παραδοσιακή Ιατρική: μόνο ένα μικρό τμήμα του χρωμοσώματος Χ είναι λειτουργικό Το σ. Mingmen, στο οποίο συγκεντρώνεται ολόκληρη η δραστηριότητα για τη φυλετική διαφοροποίηση έχει ιδιαίτερη σημασία.

"Τα γονίδια που επεμβαίνουν για τον καθορισμό του φύλου δεν δρουν σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού. Η δράση τους, κατά την εμβρυογένεση, δεν ασκείται παρά μόνο σε κάποιο ιστολογικό υπόστρωμα, καθυρισμένο επακριβώς". (Pierre l' Hιritier, Gιnetique, Εκδ. Masson, Παρίσι, 1975).

Τα γονίδια αυτά έχουν αυτή την περιορισμένη δράση, επειδή αυτή η δράση ασκείται από καθορισμένη και πολύ περιορισμένη δομή: Το σ. Mingmen της Κινέζικης Παραδοσιακής Ιατρικής.

Προηγουμένως είχαμε θεωρήσει ότι αφετηρία της μορφογένεσης των Jing Luo, είναι το σ. Baihui (20 Du Mai), εφ' όσον δρα αποτελεσματικά στη δραστηριοποίηση του πρώτου τομέα. Μπορούμε εξ ίσου να θεωρήσουμε ότι το σ. Μingmen είναι το κεντρικό σημείο της εμβρυογένεσης, εφ' όσον είναι το σημείο, περί το οποίο "χτίζεται" ο οργανισμός.

Παράλληλα με τη φυλετική διαφοροποίηση αναπτύσσονται και οι Παράδοξοι μεσημβρινοί, οι οποίοι μεταφέρουν την γενετική πληροφόρηση στους άλλους Jing Luo.

Κάθε Jing Luo υλοποιεί την ενέργεια του χρωμοσώματος από το οποίο εξαρτάται. Αλλά πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν ότι για τη μορφογένεση κάποιου οργάνου υπάρχουν αλληλεπιδράσεις πολλών γονιδίων. Και, σύμφωνα με τα δόγματα της Κινέζικης Παραδοσιακής Ιατρικής, αυτές οι αλληλεπιδράσεις μπορούν να γίνουν με πολλούς τρόπους: το σύστημα των 5 Κινήσεων, τα σημεία ένωσης, τη διασταύρωση της πορείας των Jing Luo κλπ.

Η ρύθμιση αυτών των αλληλεπιδράσεων είναι, ίσως, μία από τις δράσεις των Παραδόξων μεσημβρινών.

Η σύνδεση των 5 Οργάνων με κάποιο ιστό (Ήπαρ * Μύες, Πνεύμονας * Δέρμα ...... ) είναι αποτέλεσμα της συνδυασμένης δράσης των Πρωτευόντων και των Τενοντομυϊκών Μεσημβρινών. Π.χ. η γένεση ενός μυός γίνεται από το συνδυασμό της δράσης των Π. Μ. και Τ.Μ. Μ. του Ήπατος

Η δραστηριότητα του Tinh, συνολικά:


* εξειδικεύει τη δράση των γονιδίων σε επίπεδο ενός μόνο οργάνου (όπως συμβαίνει στους ανώτερους οργανισμούς)
* αναμεταδίδει και ρυθμίζει τη γενετική πληροφόρηση των Jing Luo.